I disse betingelser kan du læse om dine rettigheder ved brug af delbetalingsmuligheden på Trendsales. Er du i tvivl om betingelserne eller dine rettigheder, er du også velkommen til at skrive til Trendsales’ support på support@trendsales.com.

Trendsales udbydes af Trendsales ApS, Gammel Mønt 4, 4, 1117 København K, CVR-nr. 2798 4169

1 Parter

1.1 Ansøgeren og Kreditgiveren er parter i kreditaftalen. Ansøgeren er en person, som har ansøgt om og fået bevilget en kredit via Trendsales’ handelssystem. Kreditgiveren er Trendsales ApS, CVR-nr. 27984169, Gammel Mønt 4, 4, 1117 København K. Herefter benævnt “Kreditgiver” eller ”Trendsales”. Sammen benævnes debitor og kreditor som ”parterne”. Trendsales kan kontaktes via support@trendsales.dk eller via web-formular på Trendsales.dk eller in-app.

2 Generelle vilkår

2.1 Ansøger skal være fyldt 18 år, må ikke være under værgemål, skal have et gyldigt betalingskort, dansk personnummer og folkeregisteradresse i Danmark for at blive kreditgodkendt. Ansøgeren er forpligtet til at sikre at dennes oplysninger er korrekt oplyst; Navn, adresse, telefonnummer, email, personnummer.

Når kundeforholdet etableres, har Trendsales ret til at bede om Ansøgerens CPR nr. for derefter at gennemføre kreditvurdering jf. Kreditaftaleloven.

Før aftalen indgås foretager Trendsales en kreditvurdering af Ansøgeren efter gældende regler. Ansøgerens kreditværdighed vurderes bl.a. på oplysninger fra diverse interne samt eksterne kilder, der kan have data om Ansøgeren. En kreditgodkendelse afgøres udelukkende af Trendsales.

Hvis Ansøgeren godkendes, sender Trendsales en oversigt over aftalen og dennes vilkår per e-mail udfærdiget i overensstemmelse med de Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger.

Trendsales yder udelukkende henstand på det forespurgte beløb og deltager ikke i handlen mellem køber og sælger på Trendsales-platformen. Trendsales er derfor ikke ansvarlig for køb eller salg og alle reklamationer/henvendelser skal derfor rettes til sælgeren.

Det er et krav, for at få bevilget kreditten, at den optages i forbindelse med indgåelse af en handel på Trendsales platformen platformen.

3 Renter og omkostninger

3.1 Standard vilkår:

Hvis intet andet fremgår, er standardvilkårene:

Delbetaling er rentefrit. Ved oprettelse pålægges dog etableringsomkostninger. Størrelsen på etableringsomkostningerne afhænger af den valgte periode, men vil tydeligt fremgå inden Ansøgeren accepterer aftalen om delbetaling. Første betaling sker samtidig med og er en forudsætning for oprettelse af aftalen.

Årlige omkostninger i procent (ÅOP) vil aldrig være højere end 35%.

3.2 Debitorrenten beregnes ved indgåelse og afregnes ved udløb af periodens løbetid.

4 Kundens tilbagebetaling og forpligtelser

4.1 Ved indgåelse af denne kreditaftale forpligter kunden sig til at betale alle påløbne renter samt de hensatte beløb ved udløb af aftalen. Det skyldige beløb forfalder omgående ved periodens udløb. Tilbagebetalingen er ikke afhængig af eventuelle reklamationer eller tvister omkring købet, og skal derfor tilbagebetales jf. kreditaftalen uafhængigt.

4.2 Såfremt kunden ønsker at forlænge aftalen, bedes forbrugeren anmode herom. Kunden vil få svar fra Trendsales med hensyn til forlængelsesmuligheden.

4.3 Ved for sen eller afvist betaling anses aftalen for misligholdt. Ved en misligholdt aftale har kreditgiver mulighed for at lade kravet overgå til inkasso, som tilskriver lovbestemte inkassogebyrer. Morarenter debiteres i henhold til renteloven. Ved Nets-indsigelse og heraf gebyr fra Nets, vil dette blive viderefaktureret til kunden.

4.4 Kunden har ret til førtidig betaling af sin givne henstand. I så fald skal kunden kontakte support@trendsales.dk og derefter betale beløbet vedkommende har fået henstand for og de renter, der er påløbet fra den dato, hvor kreditmuligheden blev udnyttet, til den dato, hvor henstanden betales tilbage. Beløbet indbetales på konto jf. anvisning fra Kreditgiveren.

5 Meddelelser og ændringer af kundens informationer

5.1 Kunden er ansvarlig for, at alle kontaktoplysninger om kunden, herunder e-mailadresse, adresse og mobilnummer, er korrekte og ajourførte. Opdatering af kontaktoplysninger er yderst vigtigt, da disse oplysninger anvendes for at kunne gennemføre køb via Trendsales. Det påhviler tilsvarende kunden at meddele ændringer om det tilmeldte betalingskort. Ændringer skal straks tilrettes under “Indstillinger”, ”Min Kvittering” eller ved at rette henvendelse til support@trendsales.dk.

5.2 Hvis det konstateres, at det oplyste betalingskort ikke kan anvendes, f.eks. fordi datoen for betalingskortet er udløbet, eller betalingskortet er spærret, vil kunden få tilsendt en e-mail, hvor kunden inden for en frist på 3 hverdage skal sikre, at der er et brugbart betalingskort tilknyttet kontoen. Hvis ikke kunden opdaterer sine betalingsoplysninger inden udløbet af fristen, anses aftalen for misligholdt, og det skyldige beløb inklusiv renter og øvrige omkostninger forfalder straks herefter.

5.3 Uanset ovenstående anses kreditaftalen for ophørt, såfremt kunden har indfriet kreditbeløbet med tillæg af renter og omkostninger.

6 Misligholdelse og opsigelse

6.1 I tilfælde af at kunden ikke betaler alle forfaldne beløb i henhold til kreditaftalen eller på anden måde misligholder kreditaftalen, vil forholdet overgå til inkasso-inddrivelse.

6.2 I tilfælde af misligholdelse af kreditaftalen, har kreditgiver ret til at opkræve morarenter på nominelt 35,00 % p.a. (svarende til en nominel daglig rente på 0,10%) af alle forfaldne beløb i henhold til kreditaftalen. Endvidere har kreditgiver ret til at opkræve rykkergebyrer på 100,00 DKK pr. rykker og inkassoomkostninger i henhold til rentelovens bestemmelser.

7 Fortrydelse

7.1 Kunden kan inden for en frist på 14 kalenderdage fortryde en kreditaftale. Den periode, hvori fortrydelsesretten kan udøves, løber fra: 1) den dag, hvor kreditaftalen er indgået, eller 2) den dag, hvor kunden modtager aftalevilkårene, hvis dette tidspunkt er senere end tidspunktet efter nr. 1.

7.2 Vil kunden udøve sin fortrydelsesret, skal kunden informere Trendsales på support@trendsales.dk inden udløbet af fristen. Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret, skal kunden betale beløbet til Trendsales, som vedkommende har fået henstand for og de renter, der er påløbet fra den dato, hvor kreditmuligheden blev udnyttet, til den dato, hvor henstanden betales tilbage. Dette skal ske uden unødig forsinkelse og senest 30 kalenderdage efter at have sendt Trendsales meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten. Renterne beregnes på grundlag af den aftalte debitorrente, jf. kreditaftalelovens §19.

8 Overdragelse

8.1 Trendsales forbeholder sig retten til, uden kundens samtykke, at overdrage denne aftale til 3. part, eksempelvis til et Inkassoselskab. Samtidig forbeholder Trendsales sig retten til at modtage betaling efter denne aftale er overdraget.

9 Klager og tvister

9.1 Kunden bekræfter ved indgåelse af denne kreditaftale, at kunden forud for indgåelsen har modtaget, gennemgået og accepteret de Standardiserede Europæiske Forbrugerkreditoplysninger.

9.2 Kunden bekræfter at have gjort sig bekendt med kreditgivers almindelige forretningsbetingelser, der udgør en del af denne kreditaftale, og som sammen med denne kreditaftale danner rammen for aftaleforholdet mellem kunden og kreditgiver.

9.3 En eventuel tvist i anledning af kreditten skal afgøres i henhold til dansk lov og de danske domstole. Klager kan gives til Trendsales via klageansvarlig@trendsales.dk. Kunden kan henvende sig til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, i tilfælde af utilfredshed.