Bemærk: nyeste version af Trendsales’ brugerbetingelser findes her.

I vores betingelser kan du læse om dine rettigheder ved oprettelse af en brugerkonto, civile handler og ved brugen af Tradonos handelssystem. Derfor beder vi dig læse dem igennem. Er du i tvivl om betingelserne eller dine rettigheder, er du også velkommen til at skrive til Tradonos support på support@tradono.com, gennem app’en under Min Profil - Hjælp eller i en besked på vores Facebook-side.

Tradono udbydes af Trendsales ApS, Gammel Mønt 4, 4. Sal - 1117 København K, CVR-nr. 2798 4169

Betingelserne består af fem dele:

 1. Den første handler om vilkårene for din brugerkonto.

 2. Den anden del handler om almindelige vilkår for handler på Tradono.

 3. Den tredje del handler om vilkår for brug af Tradonos handelssystem og dine rettigheder som sælger og køber i denne sammenhæng.

 4. Den fjerde del omhandler den generelle brug af Tradono, heriblandt annonce-regler samt de ting der skal til for at sikre god tone, og at du får den bedste oplevelse som bruger af platformen.

 5. Den femte del omhandler generelle vilkår for kredit

1. Betingelser for brugerkonto

1.1. Generelle betingelser

 • Du må kun oprette én brugerkonto på Tradono, som er strengt personlig, og den må ikke udlånes til eller deles med andre.

 • Det er kun tilladt at oprette sig som privatbruger på Tradono, ikke som erhvervsbruger. Hvis der er mistanke om, at en privatbruger handler i erhvervsmæssig forstand, kan det ende med en ekskludering fra platformen.

 • Tradono forbeholder sig retten til at indstille eller ophæve en brugers konto, som er eller forekommer os at være i strid med vilkår for brugen af Tradono eller gældende lov i det land, du er bosat i. Herunder forbeholder vi os retten til at indstille eller ophæve en brugers konto samt til at indstille eller ophæve noteringer og handler forbundet med sådanne konti, såfremt der er blevet givet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af Tradonos tjenester, eller hvis Tradono vurderer brugeren som uønsket. Personer, hvis konto er indstillet eller ophævet, må ikke tilmelde sig Tradonos tjenester på ny uden forudgående samtykke. Dette resulterer i fjernelse af denne konto uden varsel.

 • Såfremt du har viden eller mistanke om, at andre har adgang til din brugerkonto, uanset på hvilken måde vedkommende har skaffet sig adgang, har du pligt til at indberette dette til Tradono. Tradono forbeholder sig i disse tilfælde retten til at spærre den pågældende brugerkonto.

 • Du skal være 15 år eller ældre for at benytte Tradono.

1.2. Nyhedsbrev og reklame

Hvis du har accepteret at modtage ugentligt markedsføringsmateriale fra Tradono, modtager du e-mails, notifikationer og push-beskeder med;

 • almindelige nyheder og opdateringer fra Tradono, herunder informationer og tilbud vedrørende Tradono platformen, samt tilsvarende produkter og tjenesteydelser udbudt af Tradono,

 • informationer og tilbud om nye eller forbedrede funktioner, muligheder for annoncering, konkurrencer eller kampagner angående annoncering og/eller annoncer hos Tradono,

 • informationer og invitationer til events afholdt af Tradono.

Vi gør opmærksom på, at du til hver en tid kan trække dit samtykke tilbage ved hver henvendelse, og at du kan indstille notifikationer og push-beskeder via din telefon eller tablet.

Vi vil ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål.

1.3. Ansvar og almindelige betingelser immaterielle rettigheder

Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Tradonos tjenester ejes af Trendsales ApS. Du må ikke gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller Tradonos tjenester, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at udføre handler på den måde, det er forudsat i nærværende aftale.

1.4. Manglende adgang til Tradono

Tradono kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til vores services, da serverne kan være utilgængelige. Der kan være tale om såvel en planlagt midlertidig lukning eller et teknisk nedbrud, og Tradono kan i den forbindelse ikke gøres ansvarlig for den manglende adgang, brugerne måtte opleve.

1.5. Følgeskader

Tradono er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selvom et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af Tradono, eller Tradono var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

1.6. Force majeure

Tradono er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som Tradono ikke er herre over.

1.7. Virkningen for regler for brug af Tradono

Når du tilmelder dig Tradonos tjenester, erklærer du dig indforstået med Tradonos brugerbetingelser.

1.7.1. Ændringer i regler for brug af Tradono

Tradono forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre i regler for brug af Tradono samt at sætte nye versioner af Tradonos tjenester i kraft uden dit samtykke. Derfor er det vigtigt regelmæssigt at holde sig opdateret om ændringerne. Ændringer til ugunst for dig, vil dog altid blive varslet senest 2 måneder før ændringerne træder i kraft. Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til regler for brug af Tradono og/eller opsige din brugerkonto, såfremt du ikke ønsker at være bundet af ændringerne.

1.7.2. Varighed af regler for brug af Tradono

Reglerne er gældende, indtil de afløses af nye. Denne version af regler for brug af Tradono og Tradonos tjenester erstatter de tidligere og træder i kraft den 13. august 2018.

2. Almindelige handelsbetingelser

 • Dette afsnit omhandler de almindelige betingelser for alle handler indgået med andre brugere på Tradono Platformen.I disse handler er Tradono ikke aftalepart, og Tradono fungerer således udelukkende som en online markedsplads.

 • For alle private handler gælder lovgivning i det land, du er bosat.

 • For handler foretaget gennem Tradonos handelssystem, se punkt 3 for de særlige regler der gælder for denne type transaktioner.

2.1. Opsummering af handelsregler:

 • Handler mellem private brugere på Tradono er civilkøb. Dette betyder blandt andet, at køber i sådanne civilkøb som regel ikke har 14 dages returret.

 • Kun privatbrugere er tilladt på Tradono, medmindre en særlig aftale eksplicit og skriftligt er indgået med Tradono.

 • Tradono kan til enhver tid suspendere eller lukke en brugerkonto, hvis den vurderes i strid med Tradonos betingelser, regler for brug af Tradono, den gældende lovgivning i det land, du er bosat eller god opførsel i øvrigt.

 • Tradono er et annoncemedie, som udelukkende stiller annoncepladser (opslag) til rådighed for brugerne og er derfor ikke en part i handler mellem brugere.

 • Bud afgivet på en vare på annoncen eller i en samtale er juridisk bindende. Du er således forpligtet til at købe og betale en vare, såfremt sælger har accepteret dit bud, såvel som hvis sælger giver et tilbud, som køber accepterer. Du kan til enhver tid trække dit bud tilbage, såfremt den anden part endnu ikke har accepteret dit bud.

 • Som sælger er du selv ansvarlig for alle lovpligtige indberetninger til relevante skattemyndigheder.

 • I sager vedrørende manglende forsendelse, skal sælger altid være i besiddelse af dokumentation for, at varen er afsendt i form af et Track & Trace nummer eller ved at være sendt som rekommanderet brev. Et billede af pakken, en kvittering for køb af porto/frimærker eller en portokode er ikke nok. Kan sælger ikke fremvise korrekt dokumentation for afsendelsen, er denne erstatningspligtig og skal tilbagebetale køber det fulde handelsbeløb. Kan sælger dokumentere afsendelse korrekt, vil risikoen for, at varen går tabt, overdrages til køber.

2.2. Erhvervssalg ej tilladt

Som privatbruger skal du være opmærksom på, at du kan anses som at handle som led i dit erhverv og dermed betragtes som erhvervssælger i købelovens forstand. Det er kun tilladt at handle som privatbruger på Tradono. I vurderingen af, om en bruger betragtes som erhvervssælger i købelovens forstand, lægges der bl.a. vægt på følgende momenter:

 • Brugeren er CVR-registreret

 • Brugeren har en hjemmeside, hvorfra der sælges de samme ting som på Tradono

 • Brugeren bestiller mange nye varer hjem med henblik på videresalg

 • Brugeren har rigtig mange handler på Tradono med samme type eller lignende varer

 • Brugeren sælger restpartier og/eller varer fra lagersalg

 • Brugeren producerer nye varer med henblik på videresalg

2.3. Behandling af tvister mellem køber og sælger

Opstår en konflikt i en handel udenom Tradonos handelssystem, har man mulighed for at kontakte Tradonos Support ved at indberette hændelsen gennem Tradono, med fordel gennem samtalen eller også via support@tradono.com. Vi vil rådgive i henhold til gældende lovgivning og heraf er der mulighed for at udstede advarsler og/eller fjerne brugerprofilen, såfremt vores regler for brugen af Tradono ikke overholdes. Tradonos support er ikke forpligtet til at indtræde i mæglingen mellem to parter.

For konflikter vedrørende handler indgået gennem Tradonos handelssystem henvises du til de særlige regler i pkt. 3.3.

2.4. Betingelser og vilkår for sælger

2.4.1. Sælgers vilkår og betingelser

De kontraktmæssige betingelser og vilkår i deres helhed, som skal være gældende mellem køber og sælger i forbindelse med en handel, er dem, der er nærmere angivet af sælger, hvad enten skriftligt eller på anden måde. Pligten til at underrette køberen om disse betingelser og vilkår påhviler sælgeren og ikke Tradono.

2.4.2. Nøjagtighed af annoncebeskrivelse

Du skal beskrive de varer, der står på den annoncebeskrivelse, som du stiller til rådighed gennem Tradono tjenester, nøjagtigt, og du er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i dine beskrivelser, såfremt varen modtages i anden stand end lovet. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat, størrelser, mål etc., som du tager med på din varebeskrivelse, skal være fuldstændig nøjagtige og må ikke kunne vildlede andre brugere. Husk, er der fejl, mangler eller slid og/eller har du købt varen brugt så gør opmærksom på dette. Indberettes en handel til support grundet misledende eller ufuldstændig annoncebeskrivelse med tekst og billeder, vil support råde og agere i henhold lovgivning i civile handler i det land, du er bosat.

2.4.3. Sælgers ejendomsret

Du står, som sælger af enhver vare på Tradono, inde for, at du har den fuldstændige ejendomsret over varen samt, at du er berettiget til at overdrage denne ejendomsret til køber.

2.4.4. Dit ansvar som sælger

Som sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varen, varebeskrivelsen i annoncen eller andetsteds, eller nogen aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med private handler;

 • krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person.

 • er et brud på gældende lovgivning i det land, du er bosat, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet.

 • er falsk, upålidelig, vildledende, anstødeligt eller nedsættende.

 • er af pornografisk karakter.

 • er opført på Tradonos oversigt over ulovlige varer, se punkt 4.3.

 • Samtidig skal du som privat sælger altid være i besiddelse i dokumentation for, at din vare er sendt afsted i form af et Track and Trace nummer eller vha. afsendelse af rekommanderet brev i sager med manglende modtagelse. Hvis ikke du er i besiddelse af dette og dermed ikke kan bevise, at din vare er sendt afsted, kan køber kræve tilbagebetaling af et eventuelt overført beløb.

 • Hvis du som sælger derimod kan dokumentere, at varen er sendt afsted, men pakken stadigvæk ikke er modtaget, skal man tage kontakt til fragtfirma eller postvæsenet. Det anbefales, at man aftaler med hinanden, at varen sendes forsikret.

2.4.5. Sælgers ansvar ved bud og salg

 • Accepterer du et bud som sælger, er det juridisk bindende for dig og køberen. Det vil sige, at du er forpligtet til at sælge varen til køberen og har ikke mulighed for at fortryde salget. Omvendt er køberen også forpligtet til at købe varen af dig, og har ikke nogen fortrydelsesret.

 • En accept af et bud kan udtrykkes på mange måder. Eksempelvis ved at sælger skriver ‘Pris ok’, ‘Bud accepteret’, ‘Ja, lad os aftale det’ eller lignende. Ligeledes, hvis en budrunde afsluttes, og køber har budt højeste bud, så vil der her være en aftale mellem sælger og denne køber.

 • Giver du køber et tilbud, kan du altid trække det tilbage, så længe køber endnu ikke har accepteret buddet.

 • Springer køber fra sit bud eller aftale om afhentning, anbefales det at indberette køber til Tradono support via samtalen.

 • Ved afhentning skal sælger sikre, at køber har mulighed for at inspicere varen, inden handlen kan afsluttes.

 • Ved afsendelse skal varen sendes afsted senest 7 dage efter, at man har modtaget pengene af køber, medmindre andet er aftalt i handlen.

 • Inden man sender varen afsted, er det sælgers ansvar at sørge for at pakke varen forsvarligt ind. Tjek op på hvilke regler postvæsenet eller anden distributør har fastsat med henblik på at pakke varer forsvarligt ind.

2.4.6. Indberetning til skattemyndighederne

Det påhviler til enhver tid dig som bruger at indberette din skattepligtige indkomst fra Tradono til skattemyndighederne. Tradono kan således ikke tilpligtes at indberette en bruger til skattemyndighederne, ligesom Tradono ikke kan holdes ansvarlig i relation til en brugers skattemæssige forhold.

2.5. Betingelser og vilkår for køber

2.5.1. Bud

Du skal som køber være opmærksom på, at alle bud, der gives på sælgers annoncer eller andetsteds, som udgangspunkt er juridisk bindende. Det er derfor ikke tilladt blot at byde “for sjov”, og dette resulterer i en advarsel. Hvis det sker gentagende gange, kan det være en ekskluderingsgrund.

2.5.2. Opsøgning af ulovlige handler

Det er som køber ikke tilladt at søge at handle med varer, der er opført på Tradonos liste over ulovlige varer, såsom kopivarer, dyr, mad- og drikkevarer.

2.5.3. Dit ansvar som køber

Som køber er du ansvarlig for at sikre, at al aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med private handler, ikke:

 • krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person.

 • er et brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet.

 • er falsk, upålideligt, vildledende, anstødeligt eller nedsættende.

 • er af pornografisk karakter.

 • når en pakke er afleveret hos postvæsenet eller anden fragtmand, overgår risikoen for varens hændelige undergang til dig som køber såfremt, at sælger kan bevise, gennem afsendelse af et rekommanderet brev eller ved et Track and Trace nummer, at varen er sendt afsted. Aftal med hinanden at sende forsikret.

2.5.4. Købers ansvar ved bud og køb

 • Afgiver du et bud, og accepteres dette af sælger, vil dette være juridisk bindende.

 • En accept af et bud kan for eksempel udgøre , at du tilbyder en pris eller skriver, at du vil købe varen, og sælger accepterer dette. Fx ved at skrive ‘Pris ok’, ‘Bud accepteret’, ‘Ja, lad os aftale det’ eller lignende. Ligeledes, hvis en budrunde afsluttes, og du har det højeste bud, er der her en aftale mellem dig og sælger.

 • Giver du sælger et bud eller giver udtryk for at ville købe, kan du altid trække det tilbage, så længe sælger endnu ikke har accepteret dette.

 • Lever varen ikke op til billederne eller beskrivelsen, er dette et anliggende mellem dig og din sælger. Se dog pkt. 3, hvis i har handlet handlet gennem Tradono’s handelssystem.. Forhold for betaling af varen aftales indbyrdes mellem køber og sælger. Vi vil dog anbefale, at køber og sælger mødes privat ved overdragelse, og ved forsendelse at køber betaler halvdelen før forsendelse og resten, når der ligger dokumentation for forsendelse.

3. Særlige regler ved brugen af Tradono handelssystem

Dette afsnit omhandler de særlige betingelser der gælder for handler indgået gennem Tradonos handelssystem. Bemærk at de almindelige handelsbetingelser beskrevet i punkt 2, herunder reglerne for bud, sælger og købers vilkår mv. også er gældende for denne type handler.

3.1. Generelt om Tradonos handelssystem

3.1.1. Anvendelse af Tradonos handelssystem

Gennem en samtale mellem sælger og køber har sælger mulighed for at lave en handelsanmodning, der er gældende i 24 timer. Her har køber inden for dette tidsrum mulighed for at enten acceptere eller afvise et tilbud fra sælger. Accepteres tilbuddet er dette bindende for begge parter ifølge dansk lovgivning, jf. Aftalelovens §1. Tradonos handelsysstem kan kun benyttes i forbindelse med afsendelse af varer, hvor der købes pakkelabels via Tradono og dets samarbejdspartnere.

3.1.2. Overførsel via Tradonos handelssystem

Når du som køber accepterer en handelsanmodning fra en sælger gennem Tradonos handelssystem, reserveres pengene på dit betalingskort. Reservationen er gældende i op til 7 dage, eller til sælger indleverer pakken. Såfremt sælger ikke indleverer pakken, bortfalder reservationen på købers bankkonto. Indleverer sælger pakken inden for 7 dage, gennemføres reservationen, og der foretages en betaling.

Hver transaktion har et handels ID nummer, som vi bruger til efterfølgende at identificere transaktionen. Vi forbeholder os retten til at tilbageholde en transaktion, hvis der er mistanke om snyd, inden pengene sættes til udbetaling.

Det er vigtigt, at du som køber sikrer dig, at du har fået angivet korrekte kontaktoplysninger inden godkendelse af handelsanmodningen, så det sikres, at du modtager oplysninger om forsendelsen fra fragtfirmaet.

3.1.3. Gennemførsel af betaling

Når en handelsanmodning er blevet accepteret af køber, har sælger herefter 7 dage til at indlevere pakken i en pakkeshop. Vi laver et forslag til en indleveringssted, men en indlevering kan ske i en hvilken som helst pakkeshop, som det fremgår af kortet undervejs i handlen. Når pakken er blevet indleveret, bliver pengene trukket fra købers konto, og sælger kan forvente at se beløbet på sin bankkonto indenfor 1-2 bankdage.

3.1.4. Inden afsendelse af vare

Det er sælgers pligt at sikre sig følgende:

 • At den aftalte vare bliver sendt i pakken, og at den skal være i den beskrevne stand. Modtager køber varen og mener, at varen ikke er som beskrevet, har køber mulighed for at kontakte Tradonos Support og starte en sag. Som sælger er det derfor vigtigt at sikre, at man får beskrevet varen i detaljer, både gennem annoncebeskrivelsen, men også ved hjælp af billeder. Se yderligere information omkring, hvad der er gældende her i punkt 2.4. om sælgers betingelser og vilkår.
 • At varen bliver pakket forsvarligt ind. Her bedes sælger tjekke op på fragtfirmaets emballagekrav, så det sikres, at varens indpakning efterlever disse. Lever varen ikke op til emballagekravene, og når varen frem til køber i beskadiget stand, vil sælger holdes skadeansvarlig.
 • At den korrekte vægt og størrelse på pakken angives, så ikke denne overstiger fragtfirmas krav, når pakken indleveres. Er dette ikke angivet korrekt, kan det risikeres, at varen afvises af fragtfirmaet, og der vil ske en efterfakturering. Tradono vil her stå for at videresende denne efterfakturering til sælger.

Varen skal herefter være indleveret i en pakkeshop senest 7 dage efter, at handelsanmodningen er blevet godkendt af køber. Såfremt varen ikke når at blive indleveret, ophører reservationen på købers bankkonto, og handlen annulleres.

3.1.5. Varens afsendelse og levering

Senest 7 dage efter at en handelsanmodning er accepteret af begge parter, skal varen være sendt afsted. Begge parter vil undervejs blive holdt informeret om varens vej til køber. Når varen er ankommet til købers valgte pakkeshop, kan den afhentes af køber. Leveringstiden for pakker er som udgangspunkt mellem 1-4 dage efter indlevering. Pakken vil ligge klar til afhentning i op til 14 dage, hvorefter den vil blive sendt retur til afsender, såfremt den ikke er blevet afhentet af køber. Er der opstået et problem med varen, når varen er modtaget, se da punkt 3.2. herunder.

3.1.6. Validering

Af sikkerhedsmæssige hensyn kan du ved handler for større beløb blive bedt om at verificere dig af Tradonos Support. Dette er ligeledes tilfældet, hvis du samlet køber varer for et større beløb.

3.1.7. Sikkerhed vedrørende pengetransaktioner

Tradonos handelssystem benytter betalingsgatewayen Stripe. Systemet benytter SSL-kryptering til al transmission. Alle data er strengt krypteret. Stripe er PCI-certificeret, hvilket betyder, at Stripe overholder sikkerhedsreglerne fra Visa / Mastercard.

3.1.8. Gebyrer ved Tradonos handelssystem

Køber og sælger handler forsikret, og såfremt der opstår problemer i handlen, vil de modtage support fra Tradono, se punkt 3.3. For denne service opkræver vi et mindre gebyr på 2,5 % af hhv. køber og sælger. Gebyret beregnes på baggrund af det samlede handelsbeløb.

3.1.9. Hæftelsesregler

Vi hæfter i forhold til dig for direkte tab, som følge af fejl begået af os i forbindelse med gennemførelsen af betalingstransaktioner.

I den forbindelse skal et eventuelt tilgodehavende udbetales til dig senest 10 dage efter, at du har bedt herom. Din adgangskode til Tradono er strengt personlig. Hvis din adgangskode er kommet til andres kundskab, skal du straks ændre din kode.

Hvis du har mistanke om at dit brugernavn er eller vil blive misbrugt, skal du orientere Tradono Support herom.

Vi hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af din profil hos Tradono. For denne type af tab gælder der dog følgende undtagelser, som finder anvendelse såfremt transaktionen er korrekt registreret og bogført: a. Du er selv ansvarlig med op til kr. 375 for tab som følge af andres uberettigede brug af din bruger hos Tradono, hvis vi godtgør, at den krypterede personlige adgangskode har været anvendt. b. Du er selv ansvarlig med op til kr. 8.000, hvis vi kan godtgøre, at den krypterede personlige adgangskode har været anvendt, og at du:

 • Har undladt at underrette os snarest muligt efter, at du har fået kendskab til at adgangskoden er kommet til den uberettigedes kendskab,
 • har overladt din personlige adgangskode til den der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af pkt. 3.2.9.c, eller
 • ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. c. Du er selv ansvarlig for det fulde tab, hvis tabet sker under vilkår, hvor det kan godtgøres, at du har selv har oplyst din adgangskode til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at du indså eller burde indse, at der var risiko for misbrug.

Uanset øvrige regler i dette afsnit, er du ikke ansvarlig for uberettiget anvendelse af din konto, der finder sted, efter at vi er blevet orienteret om misbruget.

Indsigelser om uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være modtaget af Trendsales senest 13 måneder efter gennemførelsen af betalingstransaktionen.

Som bruger på Tradono hæfter du ikke for de tab, som kan ske, efter du har anmodet om at få din konto lukket/spærret.

3.1.10 Relevante tilsynsmyndigheder

Trendsales ApS har en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester, samt en begrænset tilladelse til at udbyde elektroniske penge. Begge licenser er udstedt af Finanstilsynet, jf. Kap. 3 og kap. 3 a i lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Tilladelserne er registreret i Finanstilsynets register over virksomheder under tilsyn, og har FT nr. 21159. Trendsales ApS er underlagt tilsyn af Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet.

3.2. Behandling af tvister mellem køber og sælger

3.2.1. Generelt om tvister

Som køber og sælger har du mulighed for at kontakte Tradonos Support, hvis du oplever problemer med en gennemført handel gennem Tradonos handelssystem. Du kan via din dialog med sælger trykke på knappen ‘Kontakt Support’, hvor du skal vælge grunden for din henvendelse såvel som en beskrivelse af hændelsen. Når denne indsendes, vil der oprettes en dialog i din Indbakke under Beskeder med Tradonos Support. Herefter vil der være mulighed for at tilføje billeder til denne dialog som argumentation i sagen.

Tradonos Support vil herefter gennemgå henvendelsen og i den forbindelse kontakte sælger omkring sagens modtagelse.

3.2.2. Afgørelse

Bliver Tradonos Support kontaktet omkring et problem i en handel, vil en afgørelse blive truffet på baggrund af dansk ret, herunder især købelovens regler, dialogen på sagen, samt den dokumentation, der måtte være blevet fremvist, eksempelvis billeddokumentation, bevis for forsendelse og dokumentation for indgåede aftaler.

Dokumentation, der ikke er fremvist inden sagens afgørelse, tages ikke i betragtning efterfølgende. Afgørelsen vil endvidere blive truffet i overensstemmelse med Tradonos betingelser. Der kan opstå tilfælde, hvor begge parter får medhold i sagen, eller sagen må afvises.

3.2.3. Tilbagebetaling

Såfremt du som køber får medhold i den sag vedrørende en handel gennem Tradonos handelssystem, vil du få tilbagebetaling direkte fra Tradono. Pengene vil blive tilbageført hurtigst muligt i sager vedrørende manglende modtagelse af varen. I sager vedrørende væsentlige mangler ved varen, vil tilbagebetalingen ske, når Tradono har modtaget dokumentation på, at varen er returneret. Skal varen sendes retur, vil Tradono dække returporto.

Du vil modtage den fulde handelspris, forsendelse (forudsat at der kan fremvises en kvittering på denne forsendelse) samt køber-gebyr retur. Tradono indtræder herefter i pengekravet mod din modpart, jf. pkt. 4.8. om ansvar. Sælger vil blive opkrævet det fulde handelsbeløb.

3.3. Sagstyper

Der træffes afgørelse i sager vedrørende:

 • Manglende modtagelse af varen
 • Sager vedrørende væsentlige mangler ved varen, som er til stede ved modtagelsen
 • Sager vedrørende kopivarer Sager vedrørende skjulte mangler, der måtte opstå efter, at varen er modtaget og taget i brug, er således ikke omfattet heraf.

3.3.1. Dokumentation

I sager vedrørende manglende forsendelse skal du som privat sælger være i besiddelse af dokumentation for, at varen er afsendt. Du skal derfor sikre dig ved indlevering af varen i den valgte pakkeshop, at du modtager besked pr. SMS/e-mail, når indleveringen har fundet sted samt, at du i din dialog med køber på Tradono, også modtager en bekræftelse.

I sager vedrørende væsentlige mangler ved varen er det vigtigt, at du som køber kontakter Tradonos support max 2 dage efter varens modtagelse med en detaljeret beskrivelse, herunder billeddokumentation. Går der længere tid, eller har du inden da selv forsøgt at udbedre manglerne, kan det risikeres, at Tradonos Support ikke har mulighed for at tage sagen op, og at den derfor vil blive afvist.

I sager vedrørende kopivarer, skal du som køber fremvise dokumentation for, at der er tale om en uægte vare. Tilstrækkelig dokumentation er i den forbindelse:

 • En skriftlig udfærdiget og underskrevet erklæring fra en autoriseret forhandler af det pågældende mærke
 • Tydelig fotodokumentation, samt en dertilhørende uddybende begrundelse

3.3.2. Tidsfrister

Pkt. 3.2.3. om tilbagebetaling, finder anvendelse, når indberetningen er oprettet inden for tidsfristen. Såfremt sagen vedrører manglende modtagelse af varen, skal indberetningen af handlen senest være oprettet 3 uger efter handlens gennemførelse med Tradonos handelssystem. Ved sager vedrørende væsentlige mangler, skal sagen oprettes senest 2 dage efter varens modtagelse.

3.4. Fortrydelsesret

3.4.1. Fortrydelsesret vedrørende gebyrer

Du betaler et gebyr for Tradonos administration af en handel gennem Tradonos handelssystem. Ekspedition af en handel, hvorved der betales et køber- eller sælgergebyr, er en digital ydelse og tages straks i brug efter købet er afsluttet. Derfor bortfalder den normale fortrydelsesret på 14 dage.

3.4.2. Fortrydelsesret over for sælger

Når du handler med andre brugere på Tradono, har du som udgangspunkt ikke fortrydelsesret over for sælger, medmindre dette er aftalt specifikt med din handelspartner.

4. Regler for den generelle brug af Tradono

Du er underlagt at overholde vores regelsæt, så vi derved sikrer en god opførsel og tone på markedspladsen til alles glæde. Ved at give dit samtykke for vores betingelser, accepterer du samtidig at have læst og forstået vores regler for brugen af Tradono.

4.1. Opsummering af generelle regler

 • Du skal sikre dig, at de varer, du sætter til salg via annoncer på Tradono, ikke er i strid med gældende lovgivning i det land, du er bosat eller regler og betingelser for brug af Tradono i øvrigt, og ligeledes må du som køber ikke søge at købe ulovlige varer eller opfordre andre til at sælge ulovlige varer.

 • Når du opretter en salgsannonce, er det vigtigt, at du beskriver varen og dens stand nøje i teksten eller gennem de billeder, du tager - Selv hvis der er fejl eller skader på varen, har køber ikke mulighed for at reklamere, hvis denne er blevet gjort opmærksom på dette forud for handlens indgåelse.

 • Du skal føre “god tone”, når du agerer på Tradono. Det kan resultere i en ekskludering af brugere, der benytter bandeord eller nedladende sprog.

4.2. Annoncer

4.2.1. Lovlighed

Du skal være opmærksom på, at indholdet af alle annoncer, der gælder selve varen, varebeskrivelsen samt enhver aktivitet eller kommunikation, der foretages i forbindelse med private handler, skal være i overensstemmelse med både gældende lovgivning i det land, du er bosat samt regler for brug af Tradono.

4.2.2. Krav til annoncer

Annoncer på Tradono skal opfylde følgende regler, og Tradono forbeholder sig retten til at lukke annoncer som ikke gør.

 • Annoncer, der oprettes på Tradono, må kun omhandle salget af en fysisk vare, og dermed ikke indeholde serviceydelser, reklamer for egen Tradono-shop, annoncer man allerede har oprettet, eller annoncer hvori man søger en vare.

 • En vare må kun oprettes én gang og i én geografi. Samme vare må ikke sælges i flere annoncer.

 • Vi forbeholder os retten til at bede om dokumentation på en vare som fx. standen, købssted og -tidspunkt.

 • Er en vare en mærkevare, kan der fra Tradonos side kræves dokumentation for mærkevarens ægthed, i form af for eksempel kvittering for køb fra den officielle forhandler, tydelig billeddokumentation og lignende.

4.2.3. Billeder

 • Når du tilføjer billeder til dine annoncer på Tradono, står du inde for, at disse billeder er dine egne og således ikke krænker andres rettigheder.

 • Endvidere accepterer du, at Tradono har ret til at anvende billederne i anden kommerciel sammenhæng, herunder til brug i Tradonos nyhedsbrev og i annoncer på sociale medier som Facebook og Instagram.

Det er ikke tilladt at linke eller henvise til egne eller andres hjemmesider, Facebook-sider, Instagram-sider mv. på Tradono. Dette gælder i annoncer, i privatbeskeder, i profiltekster og lignende. Tradono forbeholder sig retten til at lukke annoncer, hvor udgående links forekommer.

4.2.5. Lukning af annoncer

Tradono forbeholder sig retten til at lukke en annonce eller flytte denne til en anden kategori end den, hvori annoncen er oprettet, hvis denne vurderes til at være placeret forkert.

4.2.6. Opbevaring af annoncer

Vi opbevarer både aktive og inaktive annoncer i vores database til brug, hvis Tradono på et tidspunkt skulle blive pålagt i henhold til lovgivning, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed, at udlevere disse. Tradono er ikke ansvarlig for, at annoncer dukker op ved søgning på søgemaskiner på internettet.

4.2.7. Rapportering af ulovlige annoncer

Du kan indberette annoncer til os, som ser ud til at krænke retmæssige immaterielle rettigheder, gældende lovgivning eller regler for brug af Tradono. Dette gøres i app’en via annoncen.

4.3. Varer som ikke er tilladt på Tradono

4.3.1. Ulovlige varer

På Tradonos platform er det ikke tilladt at oprette annoncer med varer, der i henhold til gældende lovgivning i det land, du er bosat, er ulovlige, herunder hælervarer og ærekrænkende materiale. Dette afsnit opsummerer de varer, der ikke er tilladt at sælge på Tradono.

4.3.2. Varer, som kan betegnes som useriøse eller upassende mv., herunder:

 • Annoncer som Tradono finder useriøse, anstødelige, eller som på anden måde må anses for upassende.

 • Annoncer, der benyttes til at søge eller tilbyde arbejdskraft af personer under 15.

4.3.3. Udstyr eller materiale, som krænker ophavsrettigheder, andre immaterielle rettigheder eller strider mod gældende lovgivning generelt, herunder:

 • Varer, der kan betegnes som ulovlige kopier eller forfalskninger af en virksomheds ophavsretlige beskyttede design (kopivarer), herunder mærkevaretyper som for eksempel tasker, tøj, smykker, makeup, designermøbler.

 • Annoncer, der i markedsføringsøjemed benytter sig af et registreret varemærke, selvom den solgte vare rent faktisk ikke er af det pågældende mærke. Det er heller ikke tilladt at benytte sig af det registrerede varemærke, selvom man specificerer, at varen ikke er af det pågældende mærke (falsk markedsføring).

 • Tekst eller billeder, der uden forudgående samtykke er taget fra en anden privatperson eller virksomhed (f.eks. fra en virksomheds hjemmeside) og benyttet på en annonce, da sådant materiale er ophavsretligt beskyttet (copyright).

 • Aktier, værdipapirer, valuta

 • Alle former for stiftede selskaber

 • Sortbørshandel

 • Salg af gratis uddelte billetter til forlystelser etc.

 • Billetter til koncerter, festivaler mv., der sælges til overpris

 • Gratis vareprøver, herunder prøver på creme og kosmetik, parfumeprøver samt testere

4.3.4. Piratkopier mv., herunder:

Kopi af materiale, der er beskyttet af ophavsretsloven, såsom:

 • Ulovligt software: Kopier

 • Ulovlig musik, film, spil og e-bøger

 • Vejledninger til, hvordan man benytter hjemmesider eller programmer indeholdende ulovlige downloads af ovennævnte materiale

4.3.5. Varer, som har potentiel sundhedsskadelig virkning, herunder:

 • Euforiserende midler og lignende samt remedier til benyttelse heraf

 • Alle former for medicin (såvel receptpligtig som håndkøbsmedicin)

 • Alle former for medicin til dyr

 • Alle former for kontaktlinser

 • Slankepiller

 • Diverse plastre med virkning, f.eks. nikotinplastre og slankeplastre.

 • Tandblegningsmidler

 • Udstyr til brug for tatovører eller piercere

 • E-cigaretter

 • Alle varer indeholdende nikotin

 • Øjendråber

 • Produkter fra mærket “Sina” samt Gellack produkter fra “Depend”

 • Alle former for squishy legetøj

4.3.6. Varer købt med henblik på videresalg

 • Det gælder køb fra sider som Wish, eBay, Alibaba, Light in the Box m.fl.

 • Opkøb og salg af restpartier

 • Opkøb og salg fra lagersalg o.l.

Vi forbeholder os retten til at bede om dokumentation på, at varer er købt til privat brug og ikke med henblik på videresalg, hvis der er mistanke om dette.

4.3.7. Produktion af egne vare med henblik på salg i større mængder

 • At tegne/lave/bygge varer i større mængder for at sælge videre og/eller på bestilling her kan nævnes plakater, plankeborde, smykker, strikkede ting m.fl.

4.3.8. Kosttilskud samt fødevarer og drikkevarer, herunder:

 • Alle former for madvarer, såsom rugbrød, frugt, slik osv.

 • Alle former for drikkevarer, såsom vin, øl, sodavand osv.

 • Kosttilskud

 • Herbalife produkter

 • Deraf også mad til dyr

4.3.9. Dyr og planter, herunder:

 • Levende dyr, gælder også bortgivning

 • Udstoppede dyr af truede arter, jf. CITES-konventionen.

 • Truede plante- og dyrearter (såsom f.eks. elfenben), dele heraf samt produkter eller genstande fremstillet af sådanne truede arter, jf. CITES-konventionen.

 • “Usynlige” stødhegn med halsbånd til dyr

4.3.10. Våben og eksplosivstoffer, herunder:

 • Fyrværkeri

 • Alle former for sprængstoffer samt kemikalier og remedier til fremstilling heraf

 • Alle former for skydevåben og håndvåben, herunder også softgun/hardball/paintball skydevåben

4.3.11. Materiale/produkter fra foreninger og militær, herunder:

 • Spejdermærker

 • Militært udstyr

 • Politieffekter, herunder politiuniformer, skilte mv.

 • Materiale tilhørende nødhjælpsorganisationer

 • Officielle uniformer (politi, hospital etc.)

 • Alle ordner

4.3.12. Varer med forpligtelse til yderligere køb, herunder:

 • Retten til at købe en vare, hvor man er tvunget til at købe igen på et senere tidspunkt.
 • Annoncering af pyramidespil

Ved pyramidespil forstås et pyramidisk opbygget arrangement, hvor deltagelse kræver indskud af penge eller andre økonomiske værdier, deltagerne stilles mulighed for økonomisk vinding i udsigt og en sådan vinding stammer hovedsageligt fra indskud fra deltagerne, der efterhånden indtræder i arrangementet. Pyramidespil er derfor ikke tilladt jf. Loven om offentlige indsamlinger og pyramidespil.

4.4. TradonoClub

TradonoClub er et medlemskab, der giver en række fordele. Bl.a. ekstra boosters og gratis adgang til vores markeder.

4.4.1. Oprettelse, fornyelse og opsigelse

Medlemskabet aktiveres øjeblikkeligt efter registrering af kortoplysninger og løber ugentligt med automatisk fornyelse ved udløbet af hver periode. Du kan til enhver tid opsige abonnementet i app’en under medlemssiden. Da medlemskabet aktiveres øjeblikkeligt og deraf også de tilkøbte fordele, er der ingen fortrydelsesret. Du kan også altid afmelde dig ved at skrive til support@tradono.com eller kontakte os gennem Feedback-formularen i indstillinger i app’en.

4.4.2. Øvrigt

Tradono forbeholder sig ret til øjeblikkeligt at ophæve medlemskabet uden tilbagebetaling ved overtrædelse af vores generelle betingelser eller ved oplysning af falske/stjålne kortoplysninger.

4.4.3. Transaktionsomkostninger

Tradono forbeholder sig retten til at viderefakturere op til det enhver tid gældende tredjeparts transaktionsgebyr til brugeren. Tradono anvender Stripe til administration og betaling af Club medlemskaber. For Europæiske betalingskort opkræver Stripe 1,4% af transaktionsbeløbet + 1,8 DKK pr. transaktion. For ikke-europæiske betalingskort opkræver Stripe 2,9% af transaktionsbeløbet + 1,8 DKK pr. transaktion.

4.5. God opførsel og handelsskik på Tradono skal overholdes

 • Det er ikke tilladt at reklamere for egen butik eller vare på andre brugeres opslag.

 • Det er ikke tilladt at henvende sig på en annonce uden henblik på at købe varen. Af eksempler kan nævnes; kommentarer om at varen kan købes billigere andetsteds, kommentarer om, at man selv har varen til salg på sin egen profil, kommentarer om sælgers vare eller person, der er personlig møntet og ikke relaterer til en handel og lignende.

 • Det er ikke tilladt at skrive irrelevante mærker, informationer og lign. i annoncebeskrivelser, så det dukker op i søgninger, da dette er misvisende for brugere. Dette gælder også, hvis man vælger et brand for opmærksomhed, som ikke har noget med den pågældende vare at gøre. Her vil der være tale om falsk varebetegnelse.

 • Det er ikke tilladt at oprette nye annoncer med den samme vare mere end to gange, også selvom man sletter den oprindelige annonce.

 • Varer skal ved et salg sættes til solgt, så de ikke længere figurerer på Tradono.

 • Husk at svare tilbage på kommentarer, beskeder, med videre - Det er god stil og giver en god oplevelse! Hvis man er på ferie eller ikke har mulighed for at benytte Tradono i en periode, vil vi anbefale, at man deaktiverer sine varer, indtil man er tilbage igen.

4.6. Support i forbindelse med regler for brug af Tradono

Vores support bruger aktivt vores regler for brugen af Tradono til at håndtere konflikter, rydde op på markedspladsen og holde god ro og orden. Supporten er derfor også med til at definere reglerne, da de oftest er de første som står over for nye problemstillinger.

Er du i tvivl om dine rettigheder, eller har du spørgsmål til regler for brug af Tradono, er du velkommen til at kontakte Tradonos support på: support@tradono.com eller gennem app’en via Feedback-formularen under indstillinger.

4.7. Indberettede hændelsers forældelsesfrist

Ønsker du at tage kontakt til Tradonos support i forbindelse med en handel, hændelse eller lignende, så gør dette med det samme i den udstrækning, det er muligt, så vi kan være behjælpelige og være mæglere.

 • Såfremt det drejer sig om manglende modtagelse, skal indberetningen senest være oprettet en måned efter, at betalingen er faldet.

 • Er der tale om sager, hvor varen ikke lever op til forventningerne, skal indberetningen være oprettet senest to dage efter modtagelse af varen. Når sagen indberettes, skal der vedlægges dokumentation for varens stand ved modtagelsen. Har du taget varen i brug, forsøgt at vaske den eller lignende, er varen stand ændret, hvilket besværliggør en eventuel indberetning, og muligheden for, at sagen kan tages op, minimeres.

Vi forbeholder os retten til at afvise indberetningen, hvis ovenstående betingelser ikke er mødt.

4.8. Ansvar

Hvad enten du er køber eller sælger i en sag, er du forpligtet til at efterleve de afgørelser, Tradonos Support træffer. Såfremt en afgørelse medfører et krav om tilbagebetaling, skal tilbagebetalingen ske straks efter Tradonos anvisninger. I de tilfælde der er omfattet af pkt. 3.2.3. om tilbagebetaling, vil Tradono straks tilbagebetale den part, der får medhold i sagen og efterfølgende indtræde i betalingskravet mod den part, der ikke fik medhold. Manglende vilje til at efterkomme en afgørelse kan medføre suspendering af profilen og/eller bortvisning fra Tradono.

4.9. Klage

Såfremt du er uenig i en afgørelse, kan du indbringe en klage til Center for Klageløsning eller domstolene, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Du vil dog fortsat være forpligtet til at efterleve Tradonos afgørelse, indtil en eventuel retssag er endeligt afgjort.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives via EU-Kommissions hjemmeside. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: support@tradono.com.

4.10. Tradonos rolle og ansvar i handler

4.10.1. Tradonos rolle

De varer, der er tilgængelige gennem private handler, sættes til salg af brugere på Tradono via annoncer. Aftalens vilkår, aftaleindgåelsen samt alle andre aspekter af aftalen, er underlagt gældende lovgivning i det land, du er bosat.

4.10.2. Tradonos ansvar

 • I det omfang loven tillader det, accepterer du at friholde Tradono og Tradonos medarbejdere for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med private handler. Tradono er ej heller ansvarlig for den adfærd, en bruger måtte udvise på Tradonos tjenester.

 • Du og enhver anden bruger anerkender, at Tradono ikke påtager sig ansvaret for sælger og købers adfærd i de private handler, eller for de varer, som sælger udbyder til salg eller levering. Tradono indtræder ej heller i en given brugers forpligtelser, såfremt brugeren ikke opfylder disse. Du opnår beskyttelse ved at handle gennem Tradonos handelssystem. Her går Tradono aktivt ind og mægler i sager, hvor en af brugerne ikke overholder sine forpligtelser.

4.10.3. Ansvarsfraskrivelse

Tradono holder ikke styr på, eller er ansvarlig for kvalitet, sikkerhed, eller lovmæssighed af de varer, som private handler omhandler, for om en varebeskrivelse er sand eller nøjagtig, hvorvidt sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer, eller hvorvidt køber har vilje og evne til at betale herfor. Tradono kan ikke styre, og styrer ikke afslutningen eller gyldigheden af private handler. Selvom det er forbudt, kan det hænde, at der afgives oplysninger eller udvises anden adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af brugernes forpligtelser i henhold til nærværende aftale, og i disse tilfælde kan Tradono ikke holdes ansvarlig.

4.10.4. Betaling og levering fra brugere

Tradono kontrollerer ikke, om brugere betaler samt leverer varen i henhold til den private handel. Tradono fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med sælgers levering af solgte varer samt købers betaling af leverede varer.

5. Parter

5.1. Ansøgeren og Kreditgiveren er parter i kreditaftalen. Ansøgeren er en person, som har ansøgt om og fået bevilget en kredit via Tradono by Trendsales’ handelssystem. Kreditgiveren er Trendsales Aps, CVR-nr. 27984169, Langebrogade 6 E, 5., 1411 København K. Herefter benævnt “Kreditgiver” eller ”Trendsales”. Sammen benævnes debitor og kreditor som ”parterne”. Trendsales kan kontaktes via support@trendsales.dk eller via web-formular på Tradono.dk eller in-app.

5.2. Generelle vilkår

Ansøger skal være fyldt 18 år, må ikke være under værgemål, skal have et gyldigt betalingskort, dansk personnummer og folkeregisteradresse i Danmark for at blive kreditgodkendt. Ansøgeren er forpligtet til at sikre at dennes oplysninger er korrekt oplyst; Navn, adresse, telefonnummer, email, personnummer.

Når kundeforholdet etableres, har Trendsales ret til at bede om Ansøgerens CPR nr. for derefter at gennemføre kreditvurdering jf. Kreditaftaleloven.

Før aftalen indgås foretager Trendsales en kreditvurdering af Ansøgeren efter gældende regler. Ansøgerens kreditværdighed vurderes bl.a. på oplysninger fra diverse interne samt eksterne kilder, der kan have data om Debitor. En kreditgodkendelse afgøres udelukkende af Trendsales.

Hvis Ansøgeren godkendes, sender Trendsales en oversigt over aftalen og dennes vilkår per e-mail udfærdiget i overensstemmelse med de Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger. .

Trendsales yder udelukkende henstand på det forespurgte beløb og deltager ikke i handlen mellem køber og sælger på Tradono by Trendsales platformen. Trendsales er derfor ikke ansvarlig for køb eller salg og alle reklamationer/henvendelser skal derfor rettes til sælgeren.

Det er et krav for at få bevilget kreditten, at den optages i forbindelse med indgåelse af en handel på Tradono by Trendsales platformen.

5.3. Renter og omkostninger

5.3.1. Standard vilkår:

Hvis intet andet fremgår er standardvilkårene; Løbetid: 10 dage, oprettelse 0 dkk, debitorrente 6%, ÅOP 839% Løbetid: 20 dage, oprettelse 0 dkk, debitorrente 8%, ÅOP 407% Løbetid: 30 dage, oprettelse 0 dkk, debitorrente 10%, ÅOP 319%

5.3.2. Vilkår for forlængelse:

Løbetid: 10 dage, oprettelse 0 dkk, debitorrente 8%, ÅOP 1.659% Løbetid: 20 dage, oprettelse 0 dkk, debitorrente 10%, ÅOP 569% Løbetid: 30 dage, oprettelse 0 dkk, debitorrente 12%, ÅOP 397%

5.3.3. Debitorrenten beregnes ved indgåelse og afregnes ved udløb af periodens løbetid.

5.4. Kundens tilbagebetaling og forpligtelser

5.4.1. Ved indgåelse af denne kreditaftale forpligter kunden sig til at betale alle påløbne renter samt de hensatte beløb ved udløb af aftalen. Det skyldige beløb forfalder omgående ved periodens udløb. Tilbagebetalingen er ikke afhængig af eventuelle reklamationer eller tvister omkring købet, og skal derfor tilbagebetales jf. kreditaftalen uafhængigt.

5.4.2. Såfremt forbrugeren ønsker at forlænge aftalen, bedes forbrugeren anmode herom. Forbrugeren vil blive kontaktet i forbindelse med forlængelses muligheden.

5.4.3. Ved for sen eller afvist betaling anses aftalen for misligholdt, og der tilskrives et gebyr på 100,00 DKK. Ved rykkerskrivelse debiteres et gebyr på 100,00 DKK. Overgår kravet til inkasso, tilskrives lovbestemte inkassogebyrer. Morarente debiteres i henhold til renteloven. Ved Netsindsigelse og heraf gebyr fra Nets vil dette blive viderefaktureret til Ansøgeren.

5.4.4. Ansøgeren har ret til førtidig betaling af sin givne henstand. I så fald skal ansøgeren kontakte support@trendsales.dk og derefter betale beløbet vedkommende har fået henstand for og de renter, der er påløbet fra den dato, hvor kreditmuligheden blev udnyttet, til den dato, hvor henstanden betales tilbage. Beløbet indbetales på konto jf. anvisning fra Kreditgiveren.

5.5 Meddelelser og ændringer af kundens informationer

5.5.1. Ansøgeren er ansvarlig for, at alle kontaktoplysninger om Ansøgeren, herunder e-mailadresse, adresse og mobilnummer, er korrekte og ajourførte. Opdatering af kontaktoplysninger er yderst vigtigt, da disse oplysninger anvendes for at kunne gennemføre køb via Tradono by Trendsales. Det påhviler tilsvarende Ansøgeren at meddele ændringer om det tilmeldte betalingskort. Ændringer skal straks tilrettes på ”Min Kvittering” eller ved at rette henvendelse til support@trendsales.dk.

5.5.2 Hvis det konstateres, at det af Ansøgerens oplyste betalingskort ikke kan anvendes, f.eks. fordi datoen for betalingskortet er udløbet, eller betalingskortet er spærret, vil Ansøgeren få tilsendt en e-mail, hvor Ansøgeren inden for en frist på 3 hverdage skal sikre, at der er et brugbart betalingskort tilknyttet kontoen. Hvis ikke Ansøgeren opdaterer sine betalingskorts oplysninger inden udløbet af fristen, anses aftalen for misligholdt, og det skyldige beløb inklusiv renter og øvrige omkostninger forfalder straks herefter.

5.5.3 Uanset ovenstående anses kreditaftalen for ophørt, såfremt kunden har indfriet kreditbeløbet med tillæg af renter og omkostninger.

5.6. Misligholdelse og opsigelse

5.6.1. I tilfælde af at kunden ikke betaler alle forfaldne beløb i henhold til kreditaftalen eller på anden måde misligholder kreditaftalen, vil forholdet overgå til inkasso indrivelse.

5.6.2. I tilfælde af misligholdelse af kreditaftalen har kreditgiver ret til at opkræve morarenter på nominelt 37,00 % p.a. (svarende til en nominel daglig rente på 0,10 %) af alle forfaldne beløb i henhold til kreditaftalen. Endvidere har kreditgiver ret til at opkræve rykkergebyrer på 100,00 DKK pr. rykker og inkassoomkostninger i henhold til rentelovens bestemmelser.

5.7. Fortrydelse

5.7.1 Ansøgeren kan inden for en frist på 14 kalenderdage fortryde en kreditaftale. Den periode, hvori fortrydelsesretten kan udøves, løber fra; 1) den dag, hvor kreditaftalen er indgået, eller 2) den dag, hvor forbrugeren modtager aftalevilkårene, hvis dette tidspunkt er senere end tidspunktet efter nr. 1.

5.7.2 Vil forbrugeren udøve sin fortrydelsesret, skal forbrugeren informere Trendsales på support@trendsales.dk inden udløbet af fristen. Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, skal forbrugeren til Trendsales betale beløbet vedkommende har fået henstand for og de renter, der er påløbet fra den dato, hvor kreditmuligheden blev udnyttet, til den dato, hvor henstanden betales tilbage, uden unødig forsinkelse og senest 30 kalenderdage efter at have sendt Trendsales meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten. Renterne beregnes på grundlag af den aftalte debitorrente, jf. kreditaftalelovens § 19.

5.8. Overdragelse

5.8.1 Trendsales forbeholder sig retten til, uden Ansøgerens samtykke, at overdrage denne aftale, eksempelvis til et Inkassoselskab, retten til at modtage betaling efter denne aftale, retten til at overdrage underliggende gæld eller lignende.

5.9. Klager og tvister

5.9.1. Kunden bekræfter ved indgåelse af denne kreditaftale, at kunden forud for indgåelsen har modtaget, gennemgået og accepteret de Standardiserede Europæiske Forbrugerkreditoplysninger.

5.9.2. Kunden bekræfter at have gjort sig bekendt med kreditgivers Almindelige forretningsbetingelser, der udgør en del af denne kreditaftale, og som sammen med denne kreditaftale danner rammen for aftaleforholdet mellem kunden og kreditgiver.

5.9.3 En eventuel tvist i anledning af kreditten skal afgøres i henhold til dansk lov og de danske domstole. Klager kan gives til Trendsales via klageansvarlig@trendsales.dk. Ansøgeren kan henvende sig til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby i tilfælde af utilfredshed.